Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 愉園 1:1 佳聯元朗   甲組聯賽 黃大仙 0:2 晉峰 中西區 0:3 南華   乙組聯賽 葵青 0:0 車路士足球學校(香港) 九龍城 2:2 光華 屯門 0:1 斯巴達亞洲 浩運 0:7 花花 觀塘 0:0 騰翱聖約瑟 東昇 2:0 虎門 灣仔 4:0 油尖旺   丙組聯賽 龍城康體 0:4 荃灣 西貢 2:0 駒騰 首飾 1:3 葛士寶朋友 駿達國強 5:0 瑞豐環球評估奇峰 龍門 1:2 九龍木球會 永高 1:1 和富社企 離島 1:6 晨曦 蘭斯貝利 2:0 福建   賽馬會青少年聯賽(U14-丙組A聯賽) 荃灣 2:0 恆華足球體育會   賽馬會青少年聯賽(U16-丙組B聯賽) 富力R&F 1:2 西貢 北區 3:0 葵青   賽馬會青少年聯賽(U15-甲組聯賽) 港會 2:1 理文   賽馬會青少年聯賽(U14-丙組B聯賽) 大埔 5:2 南區 黃大仙 9:0 觀塘 沙田 4:1 西貢   賽馬會青少年聯賽(U13-甲組聯賽) 南華 2:2 車路士足球學校(香港) 龍門 6:0 花花   賽馬會青少年聯賽(U13-丙組C聯賽) 公民 1:2 光華   賽馬會青少年聯賽(U14-甲組聯賽) 九龍木球會 1:3 葵青   賽馬會青少年聯賽(U14-乙組聯賽) 首飾 2:0 東區 離島 1:5 浩運   賽馬會青少年聯賽(U14-甲組聯賽) 南華 1:2 港會   賽馬會青少年聯賽(U13-甲組聯賽) 傑志 2:4 港會   賽馬會青少年聯賽(U14-丙組A聯賽) 天旭 2:2 葛士寶朋友 


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.